SHAMAMEH.ORG

پیرامون واقعه سفارت عربستان

نگارنده :------------جعفر ناظم رعایا

همگان اطلاع دارند که روز شنبه مورخ 12 دی 1394 بدنبال جنایتهایی که در سالیان گذشته و بویژه در سال جاری توسط عربستان سعودی درحق ایرانیان بخصوص حجاج خانه خدا روا گردید کاسه صبر مردم لبریز شد و به سفارت آن کشورحمله نمودند که منجر به ایجاد خساراتی به آن و نهایتا قطع رابطه عربستان با ایران گردید. از اینکه نیروی پلیس و قضائیه در این واقعه وارد شده و عده ای را بمنظور علت یابی واحتمالا تعقیب د ستگیر نموده اند بنظر میرسد که عمل بصورت خود جوش توسط مردم صورت گرفته است درحالیکه انقلاب ایرا ن سالهاست که تثبیت گردیده و جای آنرا دارد که مردم وبخصوص سازمانها بدون کسب مجور از مقامات صلاحیتدار حود شخصا از انجام اینگونه عملیات -بویژه اگر در امور بین الملل تاثیر گزار باشد خود داری نمایند - وبنا براین بنده نظریه ای را در اینمورد که متکی بر رهنمود آیه 83 از سوره 4میباشو بشرح زیر در برابر بعضی اطلاع رسانی پایگاهها در تاریخ 15 دی 1394 نگاشته ام که برای کار بران عزیز شمامه نیز ذیلا درج میگردد:- در خصوص واقعه مربوط به سفارت عربستان اینقبیل حوادث باید برای تصمیم گیری به ولی امر یا مقامات صلاحیتدار دیگر احاله و برحسب صلاحدید آن مفامات عمل شو دوگر نه ممکن است به عوامل دیگری وا بستگی داشته و پیامدهایی جنبی را سبب گردد که رده های پایین از آنها آگاه نباشند؟

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه