SHAMAMEH.ORG

مطالب جدید و جالب توجه

لشگر کش      نویسنده -جعفر  ناظم رعایا                                                                                                                                                                                       داریوش شاه شاهان، شاه کشورهایی که تمام نژادها را در خود دارد. شاه این سرزمین بزرگ با مرزهای فراخ. من پارسی هستم و به همراه پارسیان مصر را گرفتم. دستور دادم تا این کانال را از دنبال نیل که در سرزمین مصر جاریست تا دریایی که پارسیان به آنجا روند بکنند. این کانال کنده شد همانگونه که فرمان دادم. وکشتیها از مصر به سوی رعایای ایران روانه شدند چنانکه اراده من بود

نکات زیر با توجه به خبری که امروز (تاریخ4/2/1390) توسط خبر گذاری فارس از سخنان آقای دکتر مجتهد زاده در گرد همایی مربوط به خلیج فارس
ایراد نموده اند - به عنوان اظهار نظر نگاشته وارسال شد:-

عطف به بیانات آقای دکتر مجتهد زاده مراتب زیر را برا ی ضبط در سوابق تاریخی خلیج فارس اعلام میدارم ویقین دارم که هیچ عربی ,بخصوص اکر مسلمان سنی مذهب هم باشد روایت منتسب به قتاده را که از کبار تابعین صحابه حضرت رسول الله ومورد وثوق بو ده است را کم اهمیت و مردود نمیبشمارد. :
در تقسیر معتبر در منثور ذیل بحث مربوط به محل ملا قات حضرات موسی وخضز(؟)علیهماالسلام از قول قتاده نقل شده است که :- "مجمع البحرین
محل تلاقی دریای روم (مدیترانه)با دریای فارس است"
ازاین روایت که راوی آن ثقه ایست که بلا فاصله از صحابه حصرت رسول الله نقل حدیث وروایت میکرده اند نکات زیر استنباط میگردد:-
1-در صدر اسلام حتی در یای سرخ هم دریای فارس شناخته میشده است تا چه رسد به خلیج فارس که در شکم سر زمین فارس بوده است.(چونکه صد آمد نود هم پیش ماست.)
2- تا قرن اول هجری هنوز کانالی که به فرمان داریوش بزرک بین دریای سرخ و دریای مدیترانه از طریق رود نیل حفر شده بوده است دایر بوده و کشتی رانی در آن جریان داشته است.
3- از تاریخ حفر کانال به امر داریوش تا قرن اول هجری (به مدت تقریبا 12 قرن)بطور قطع و یقین نام دریای فارس برروی آ ن دریا معروف بوده است.
4-بعد از آن تاریخ هم اسناد فراوانی وجود دارد که جهانیان همیشه خلیج فارس را رسما خلیج فارس میشناخته اند.
نهایتا از خبر گذاری فارس خواهشمنداست این مختصر را در اخبار منتشر فرمایند و به اطلاع سازمان مدارک ملی نیز برسانند--حعفر ناظم رعایا

 


در باره ستمگری حکومت بحرین       سراینده - جعفر  ناظم رعایا

آن شنیدم که مردم بحرین          گشته مشغول راه پیمایی
مینمایند اعتراض آرام             ضد خود کامگی وخود رایی
غاصبان حقوق آن مردم          داده از دست خود شکیبایی
لشگری را فراهم آوردست       از سعودی وهر دگر جایی
کرده با آن سپاه کافر کیش      از پی حق کشی صف آرایس
مینمایند با گلوله خموش         هر صدایی که خیزد از نایی
نه به زن رحم میشود نه به مرد  نه به طفل ضعیف نو پایی
کشته انباشته بود هرجا         همچو بازار و مفت کالایی
نیست مرهم برای مجروحی     نیست داروی کاهش دایی
زخمیان بی طبیب میمیرند       نه شفا خانه ای نه ماوایی
شاه باور کند که عرش بود     پنجمین پایگاه در یایی
می برد سوی غرب دست نیاز   سر حق میزند به تیپایی!
هر کجا مسجدیست میکوبد    نز خدا ترسی و نه تقوایی
مینماید اهانت قرآن بیش      از آن" جانی کلیسایی"
از خداوند کشته رو گردان    چون عمو سام دارد آقایی
بنده غرب کی کند باور         بعد از امروز هست فردایی
وانکسی آفریده هستی را     آگهست از چنین ستمهایی
عاقبت مینماید او:- که بود    روی هر دست, دست بالایی
پایه تخت ظلم پوسید ست     ای ستمگر,بسی نمی پایی

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه