SHAMAMEH.ORG

بهره های بانکی

بهره های بانکی ا!

نویسنده    جعفر  ناظم رعایا

عتبار اسکناس منوط به قدرت خرید مایحتاج حامل آنست وخود اسکناس ارزش داتی ندارد ودر شراط موجود وسیاست اقتصادی مملکت در هر سال به علت بالا رفتن نرخ واقعی تورم ار قدرت خرید اسکناس کاسته میشود ومقداری که به جبران کاسته شدن از قدرت خرید با اسکناس بنام بهره پرداخت میشو د در حقیقت ربا نیست چون ربا آنست که چیزی را رشد بدهد درحالیکه باسپردن اسکناس به بانک اگر هم مثلا 20% "ریال "به سپرده گزار اضافه عددی داده شود جبران زیان تورمی نیز نمیشود وبر خلاف تصور , سپرده گزار باز هم زیان دیده وسود واقعی درجیب بانک و اعتبارگیرندگان میرود . نظام ما یک نظام اسلامیست وباید اساس قوانین آن بر مبنای رهنموهای قرآن باشد و همان کسیکه ربارا حرام فرموده ذیل همان آیات مقرر فرموده است که در معاملات پولی باید نه به وام دهنده زیان برسد و نه به وام گیرنده وبنده قبلا این مضوع مهم را برا ی شبانگ مرکزی ثابت کردم ومقرر نمودند که نرخ بهره های بانکی متناسب با نرخ تورم باشد ولذا مقررات بانکی مسلمانان باید شرعا برهمان اساس قوانین الهی در مورد حقوق مردم تصویب واجرایی گردد ولاغیر..

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه