SHAMAMEH.ORG

فرجام نیک
 شنیدم بزرگی بروز شـــــکار
به نیروی بازو ونیش کلنگ
زتلفیقی از چرخ ودلو وطناب
وزآن نهر در دشت سوزان زکشت
ولیکن در آن ساحت دلنشـــین
نه خوش بود از چرخک آن قارقار
به آن برزگر گفت مرد شکار :
بپاسخ باو گفت آن برزکـــر
کنون گشته ام چرخکی آبیار
چواین گفته ها مرد بخردشنفت
تودر زندگی سایه گستر بدی
نبردی زخشکیدن خود زیان
بدان قدرجان کندن ای نیکبخت
 یکی برزگر دید سرگرم کار
فرو کنده چاهی در اعماق سنگ
برآورده از چاه نهری پر آب
بپاکرده توی جهنم بهشـــــت
زچرخک همیخاست بانگی حزین
درآوای گنجشگ وکبک وهزا
چه میگوید این چرخک بیقرار؟
که این چرخ گوید زسوز جگر:
غزلوان به پروردن کشتزار
به آن چرخ چوبین حکیمانه گفت:
کنون مرده ای زنده پرور شدی
چوازچرخشت گشته نهری روان
بچرخ وبنال و بپرور درخت


 

   

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه