SHAMAMEH.ORG

آسیب رسانی بر امور مالی مردم

آسیب رسانی بر امور ماتی مردم

نویسنده: جعفر ناظم رعایا-17/8/99

با قددر دانی از حق شناسی آقای مصطفی پور بنده هم در تاریخ 12 بهمن 1375 با عنایت به ره-نمودهای قرآن کریم برای بانک مرکزی در برابر استتفساریه ای که منتشر نموده بودند ثابت کردم که اسکناس ومعاملات آن به علت این که مانند فلزات گران بها وجواهرات و کالاهای مورد نیاز مصرفی عمومی دارای ارزش ذاتی نیست وبهای آن موقتی وتابع شرایط تورمی میباشد آنچه به عنوان بهره به سپرده های مردمی که عموما از طبقه متوسط میباشند و به ناچار اندوخته های خود را به بانکها می سپارند بلکه روزی بتوانند بعضی از نیازمندیهای خودرا باآن تامین نمایند اما در شرایط کنونی تورم پیوسته از قدرت خرید اصل سپرده و بهره ! آن کاسته میشود ربا وحرام نیست وبانک مرکزی هم پذیرفت وبه بانکها اجازه داد تا بتوانند تا حد نرخ تورم به سپرده گذاران بهره بد هند مع الوصف بتدریح از اهمیت موضوع کاسته شده به نحوی که اکنون می بینیم که از سپرده گزاری ها که باید افزوده شود کاسته شده وجریان اسکناس به سوی خر ید ارز واحتکار گراییده .تامین اعتبار برای سرمایه گزاری های توسیعی برای بانکها محد.ود گردیده است , مع الوصف پیوسته هم از جوانب مختلف حتی از طرف فقهایی که احادیث وروایات را بر نص صریح قرآن کریم که ذیل آیات مربوط به ربا فرموده است ولکم رئوس اموالکم لاتظلمون ولا تظلمون:حق شماست (که در هر موردی ) مالی پرداخته اید به رئس المال خود برسید آن چنان که نه ستم کر باشید ونه ستمکش هنوز هم مختصر وجهی را که به سپرده های بانکی پرداخت میشود که هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد ربا ومنبع در آمد می پندارند وبرای لغو یا محدود تر کردن به سوی آن می تازند ونمیدانند که آین تاختن هم به زیان سپرده گزار است هم به زیان بانکها هم توسعه کشور هم نظام ارزی وصادرات واردات وتامین عادلانه مایحتاج عمومی وبالاتر از همه نقض فرمان خداوند! علاوه براین دولت نیز علاوه بر این همه زیانی که به سرمایه ملی که متعلق به فرد فرد جامعه رسیده درعوض اینکه در تلاش برای رفع خسارت کند در کار پاک کردن صورت مسئله برآمده ومیخواهد بجای این که الگو واسوه دیگران بشود ازرویه دیگران تبعیت کند و چهار صفر از مبلغ ارزش حقو قی مردم را حذف کند واین مختصر امید ودلخوشی (هر چند واهی)مردم را هم از دل آنان بزداید در حالی که او فقط حق دارد برای تغییر نام ریال به تومان تنها یک صفر از اسکناس را حذف کند ونه بیشتر ؟

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه