SHAMAMEH.ORG

خانه عشق
 
خانه عشق
خانه عشق چه خوش نور و صفایی دارد             مژده وصل عجب شور و نوایی دارد
هم خدا داند وپیغمبر وزهراوعلی:-                  شیعه با آل نبی عهد و وفایی دارد
او به جبران غریبانگی دخت رسول                  چشم خونبار وکف کار گشایی دارد
مصلحت دید و کمر بست و بهمت بر خاست          قدم صدق فرو هشت چو پایی دارئ
کرد اندیشه که تا کارسزاوار کند                      نیت خیر نیازی به نمایی دارد
خواست تا یاد گهی را به نشان بنماید                دید آن نیز نیازی به بنایی دارد
حرمی در حرم امن علی آنسان ساخت               که زخورشید فزون نور و بهایی دارد
چارده قرن پس از رحلت زهرای بتول              اینک آن طاهره هم صحن وسرایی دارد
دیده خونباربود گرچه دل آرام گرفت                 چشم حالی دگر و قلب هوایی دارد
در سرایی بسزا نزد علی جای گزید                 او که بر قلب علی حکم روایی دارد
این بهشتی حرمانند "تک" از قدر و شکوه        ای شگفتا "تک بیگونه]" چه تایی دارد!
هرکه شد بر در زهرا وعلی خاک نشین            نا ظما! در دو سرا ناز ونوایی دارد
 

   ذوب در ولای علی        سراینده   جعفر  ناظم رعایا

 

به بوته دلم آتش زن ای خدای علی              که هستیم بشود ذوب در ولای علی

 

گرانبها شود  و پاک  گوهر جانی               که خورد ذوب وجودش به کیمیای علی

 

میان باطل وحق صاحب نظر گردد             چو دیده سرمه ستا ند زخاک یای علی

 

نگویم اینکه شود جان عالمی بفدات             ولیک جان وروان خودم   فدای علی

 

نی وجود  سراید  ترانه    توحید                زنای حضرت  پیغمبر و نوای   علی

 

کسی نگفت که چون خانه ساخت ابراهیم       غرض برای خدا  بود یا  برای علی

 

اگر برای خدا بود از چه فاطمه رفت           در آن بزاد علی را که شد سرای علی

 

چه راز بود شبانگاه هجرت احمد               که گشت بستر پاک رسول  جای علی

 

درید پرده ظلمت  زذوالفقار علی               پرید خفته غفلت  زهوی  وهای علی

 

در آن دلی که چو آیینه است میتا بد            جمال  حضرت پیغمبر  و نمای  علی

 

کسی نگشت به دریای دین بهین غواص      پس از جناب رسول خدا   سوای علی

 

مرا چه باک زاهوال روز رستاخیز           چو سایه  میخزم آرام  در قفای   علی

 

هرآن دلی بتپد در هوای   دلداری             دم است وباز دم  ناظم  از هوای علی

 

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه