SHAMAMEH.ORG

شفاعت و حمایت از مفسدان

شفاعت و حمایت کردن از اشخاص در کارهای نیک و بد از نظر قرآن کریم           نوبینده :- جعفر  ناظم رعایا


خداوند در کلام الله مجید که اساسنامه دین مبین اسلام است برای هر امری- به خصوص برای امور مهم - رهنمودهایی صریح و روشن بیان فرموده است که
هر کس به دین اسلام مومن باشد باید آنها را رعایت نماید .
دراین رهنمودها که با انتخاب واژه های شایسته بیان گردیده است ,تمام جوانب موضوع رعایت و نتیجه و پیامد آنها نیز به خوبی گوشزد شده است
در بحث مورد نظر ما که شفاعت و حمایت کردن از اشخاص و یا کارهای نیک و بد است آیات بسیاری نازل شده است که از جمله آنها آیه 85 از سوره چهار (نساء) میباشد
که به شرح زیر است :-و من یشفع شفاعته حسنه یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعته سیئه یکن له کفلا منها و کان الله علی کل شیء مقیتا.:-
هر کس شفاعت و وساطت از نیکی بنماید سهمی از آن میبرد و هر کس از گناه یااقساد شفاعت کند نیز ضامن آن است و خداوند حساب همه چیز را دارد.
- روزی رسان است - توانا است - سخت خشمگین و انتقام گیر است .
مانند تمام آیات قرآن کریم, تمام واژههای این آیه هم گزینشی خدایی است و بنابراین اساسی و مهم میباشند- اما واژههای زیر در این آیه, برای بیان مقصود بسیار مهم و بنیادی هستند.:-
1- شفاعت =وساطت یا واسطه گری برای کمک و تقویت کسی یا کسانی که خود نمیتوانند مشکل و نقص کار خود را برطرف کنند و از مهلکه و تنگنا بیرون آیند و به شفیع و واسطه نیاز دارند.
2- نصیب = سهم و بهره کسی یا کسانی از مایه ای یا سودیست که در آن حقی دارند یا به ناروا میگیرند و یا به آنان میدهند.
3- کفل = گفل تقریباً هم معنی با شفاعت است - اضافه بر اینکه معنای ضمانت و تعهد آن چیزی را که مورد شفاعت قرار میگیرد نیز در بر دارد.-
4- مقیت- مقیت در این آیه چهار معنی دارد :توانا- روزی رسان -شدیداً خشمگین و انتقام گیر .
از توجه به کلمه آخرایه که "مقیت" است معلوم میشود که هر چند آیه با جمله ای با مفهوم شفاعت نیکو آغاز گردیده به خوبی روشن است که علاوه بر اخطار به خود تباه کاران, بیشتر خطاب متوجه کسانی است که از قدرت و موقعیت و اعتبار خود برای
کمک به اشخاص بدکار
ومفسد سوء استفاده میکنند وبه شفاعت و وساطت از آنها میپردازند و نتیجه و پیامد واسطه گری انها به اندازه همان مفسده است که برای آن شفاعت و وساطت کرده اند و
دانسته یا ندانسته ضمانت سود و زیان آن را- در برابر آن کسی که حساب همه چیز را میداند
و توانایی است سخت خشمگین و انتقام گیر- در حق کسانیکه حقوق شان ضایع شده و به آنان ستم رسیده است-به گردن گرفته اند.
ه برای نمونه -درمقسده سه هزار میلیاردی اخیر اگر برای جلوگیری از روشن شدن دقیق واقعیت آن وشناخت و محاکمه و مجازات دستاندرکاران وتباهکاران
کسی یا کسانی به ناروا وساطت و شفاعت و پرده پوشی کنند طبق صراحت آیه مذکور به منزله اینست که خود مرتکب تباهکاری و افساد شد ه ادند و
گناه آنها مطابق جمله " یکن له کفل منها" به اندازه اصل موضوع بزرگ است و ضامن تأمین خسارت میباشند.
این نکتة مهم را نیز باید در نظر داشت که در برابر صراحت آیات قرآن کریم هیچگونه تعبیر و توضیح و مصلحت اندیشی پذیرفتنی نیست وهر کس در هر مقامی تباهکاری کرد
یا مستقیم و غیرمستقیم به کمک و وساطت از تباهکاران پرداخت ,خود او نیز تباه کار و مستحق مجازات است
حضرت علی علیهالسلام که قرآن ناطق است حدیثی فرمود است که ابوالقاسم حالت آن را در شعری چنین ترجمه کرده است
گر پرده کار حیله گر را ندری فرصت دهی اش از پی مکر د گری زنهار و پرده روی کارش مفکن . پوشیدن حیله خود بود حیله گری .
اگر تباه کاران پیشین مورد شفاعت و حمایت قرار نمیگرفتند و از مصلحت اندیشیها و پرده پوشیهای ناروا بهرهمند نمیشدند جسارت به این حد نمیرسید که تباه کاریهایی این چنین بزرگ

در مقیاس ملی اتفاق بیفتد که در سطح جهانی زبان بد اند یشان ما را هم تیزتر نماید
اگر سه هزار میلیارد را بر 75٬000٬000 نفر جمعیت کشور تقسیم کنیم سهم هر نفر 40٬000 تومان میشود بنابراین چون بنده نویسنده در کل امور بیت المال سهیم هستم
بدین وسیله به جناب آقای دادستان کل و ریاست قوه قضاییه اعلام میدارم که چون عوامل شناخته شده 40٬000 تومان از حق من اختلاس کرده اند اگر تمام مردم ایران حق خود را ببخشند ,من حتی یک ریال آن را هم نمی بخشم و اگر آن را وصول نکردند و به بیت المال برنگردانیدند و مرتکبآن را که باعث افساد در میهن ووهن نظام شده اند
یه مجازات نرسانند- روز حسابرسی برای احقاق حق خود در برابر آنان خواهم ایستاد و از مصلحت اندیشیهای ناروا نیز بازخواست خواهم کرد.

 

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه