SHAMAMEH.ORG

توضیح در مقابل تجدید نظر فقهی /بانکی

1توضیح در مقابل تجدید نظر فقهی /بانکی

 1- حق تولید پول به بانکها داده شده است که موجب افزایش بیرویه اسکناس و تضعیف ارزش آن بنفع بانکها وزیان سپرده گدار و استمرار تورم میشود .

 2- رابطه ارز وپشتوانه ریال و ممنوع کردن بانک مرکزی از تجدید ارزیابی ارز مسکوت مانده است وبنابراین سپرده گذار که طبق مفاد جمله شگفت انگیز ذیل آیه های مربوط به ربا (277 بقره)که میفرماید...: فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون به راس المال خود یعنی ثبات قدرت خرید سپرده خود نمیرسد . متاسفانه این کلام الهی سر نوشت ساز درتعیین حق سپرده گذار در شرایط تورمی توسط فقها نادیده گرفته شده ومعاملات بانکی را بدون در نظر گرفتن اقتضاآت تورمی کلا ربوی میدانندو

 3-حق نظار ت نمایندگان سپرده گذاران - حتی اگر حسابرسان صلاحیتدار دولت هم باشد مشحص نشده - وبانگها حقدار وآزاد مطلق شمرده شده اند که باعث توسعه فساد میشود .

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه