SHAMAMEH.ORG

رمی جمره؟

 

 

 

 

 

رمی جمره    سراینده :- جعفر  ناظم رعایا

دراعمال حج رازهایی دراست
همان ریگهارا پس از هدی و حلق
چنین کار از آثار دینداری است
که هشدار! ای حاجی باشعور
که را کز بهشتت برو ن کرده است
که او آزمندی تجاوز گر است
مکن غفلت و هر چه آری بچنگ
سراینده در رمی جمرات دید
که ریگ افکنان کفشها می کنند
پریروز دیدم به ملک عراق
که از پایها هر دو تا کفش کند
که هان! ای تجاوز گر پر زآز
تورا گر چه نیروی رزمنده است
به ما سالها حمله آاورده اند
زبس کشته از خویش و اقوام ما
شده میهن من زظلمت خراب
مرا بی تو,بهتر تهی پا زکفش
تهی پای رفتن سر نیش مار

کسی گر زمعنا ندارد خبر

 

 

 یکی چیدن ریگ از مشعر است
به جسم شیاطین بکوبند خلق
نشان دادن قهر و بیزاری است
نباید تحمل کنی بار زور
رهایش مکن تاشود خود پرست
ستیزنده با هر خدا باور است
بزن بر سر اهرمن بی درنگ
که می آید آنگونه نفرت پدید
زخشم و به ابلیسها میزنند
کسی را که چون طاقتش گشته طاق
زخشم و به رخسار شیطان فکند
به هش!! چون نمانی زمانی دراز
در خانه ام با لگد کنده است
اهانت به ناموس ما کرده اند
شده زندگی تلخ بر کام ما
شد از آتشت جسم و جانم کباب
فرو گر رود در دو پایم درفش
به از بوس اهریمن نابکار
چنین است معنای رمی جمر!

 

 

 

 

  

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه