SHAMAMEH.ORG

یکی از دلایل حقانیت اسلام

یکی از دلایل مهم حقانیت دین اسلام

نگارنده :-جعفر ناظم رعایا

بعلت شیوع بسیار وحشتناک ویروس کرونا که اخیرا در اکثر کشور ها نفوذ کرده ودرحال گسترش است وتمام شئون مدنی را شدیدا فلج کرده وبه مخاطره افکنده است و انسانهای بسیاری را به هلاکت رسانده یا در معرض هلاکت کشانیده است ومنشأ آن کشور چین میباشد و ثابت شده است که علت آن خوردن جانوران و حشرات عیر متعارف ومغایر شئون انسانی میباشد که تمام انواع آنها را مردم کشورهایی که مقید به نظامات ادیا ن آسمانی نیستند -به خصوص کشور پرجمعیتی مانند چین -برای تأمین پروتئین مورد نیاز بدن بدون هیچگونه ملاحظه ای میخورندو باعث انتقال ویروسها و میکروبهای خطرناک و کشنده به بدن خودوانتقال به انسانها ی دیگرمیشوند اخیرا حکومت چین خوردن گوشت جانوران غیرآهلی زاممنوع اعلام کرده است. باتوجه به این حقیقت و واقعیت خطرناک ثابت میشود که تبعیت از موضوعات و مقررات ادیان آسمانی به خصوص دین مقدس اسلام امنیت انسانها و مدنیت آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد وآفریننده هستی که صلاح تمام موجودات به خصوص نوع انسان را به خوبی وبهتر از خود آنها میداند ان ضروریتهارا عمدتا به عنوان شرایع و معارف دینی واجب, ومستحب لازم الاجرا دانسته و به واسطه پیامبران و به خصوص پیامبر عظیم الشأن اسلام به همگان ابلاغ فرموده است که ازجمله آنها خوردن گوشت انواع حیواناتی مفید میباشد که انسانها برای ادامه حیات به آنها نیاز دارند . بنابراین و با توجه به اینکه حکومت چین اخیرا به این نتیجه رسیده است که سر منشائ بیماریهای خطرناک خوردن گوشت انواغ جانوران مختلف ووحشی وکریه میباشد , ادامه این رویه زیانبار را ممنوع ومنحصر به حیوانات اهلی کرده است که ما نیزآن را لازم الرعایه میدانیم اما به لحاط خیر خواهی برای کل نوع بشریت اضافه میکنیم که هم چین و هم تمام کشورهای دیگر باید توجه نمایند که تصمیم حکومت چین نسبت به موارد مورد نظر,لازم و ضروری است اما کافی نیست چون منابع تأمین پروتئین مورد نیاز بشریت منحصر به جانوران اهلی نیست بلکه عمده ان از حیوانات غیراهلی که در کل سطح زمین اعم از خشگیها وآبها پراکنده هستند تأمین میگردد ونیز در میان حیوانات اهلی نیز انواعی هستند که خوردن گوشت آنها نا گوار وزیان آور است ولذا ممنوع میباشد و لذا مصلحت این است تا از نظر اسلام آگاهی بایند ومعلوم گردد که از حیوانات اهلی گوشت کدام مفید است که باید خورده شودواز خوردن کدام نوع باید خود داری گردد.. بنابراین بهتر انست که تعالیم اسلام برای مصرف گوشت حیوانات اهلی و غیر اهلی که خصوصیات آنها را دقیقاً مشخص فرموده وکار بندگان را آسان نمود است وبرای رعایت اینقبیل مسایل پاداشهایی را هم بشارت داده است مورد توجه .ورعایت چین و کشورهایی امثال آن قرار گیرد تا بشریت از آسیبهای ناشی از مصرف گوشت حشرات و جانوران حامل وناقل ویروسها و میکربهای خطرناک نجات یابد بنابراین ما میتوانیم طبق تعاریفی که دین اسلام برای ما تعیین کرده است با اطمینان خاطر از بی زیا ن بودن منابع پروتئینی اعم از اهلی و غیر اهلی بهره برداری کنیم که خلاصتاً و برای نمونه به شرح زیر عرضه میگردد . مشخصات حیواناتی که خوردن گوشت آنها مفید است ودر اصطلاح دینی حلال گوشت نامیده میشوند خلاصتا به شرح زیر میباشد: ۱- چهارپایان که دارای سم باشند و سم آنها دارای شکاف باشد و نشخوار کننده هم باشند -اینها در درجه اول برای خوردن مفید ولذا مجازمیباشند، ۲- حیواناتی که سم دارند و سم آنها شکاف ندارد و نشخوار کننده نیستند حلال میباشند اما مکروهند ولذا فقط در شرایط غیرعادی و تنگنا ازآنها استفاده تغذیه ای میشود. ۳- برندگان چینه دار باشند (عضوی بجای معده که ریگ در آن جمع آوری میکنند ) تا به جای دتدان دانه هارا باآن نرم کنند. ۴- جانوران دریایی که در آب زندگی میکنند یا در آب پرورش داده میشوند –آب شش وفلس دار باشند مانند ماهیها. ۵- گوشتخوار نباشند .وووو برای توضیحات وشناخت بیشترموضوع باید به کتب فقهی مراجعه شود . مناسبت دارد که به حادثه شوم ایدز نیزکه هنوز منشاء آن شناخته نشده اما آتار پلشت آن ذامان پشریت را لکه دار نگاهداشته اشاراتی مختصر بنماییم.:- مسلم است که منشائ ایدز نیز مانند کروتا از جانورا ن پست وکریه به انسانهای غیر مسلمان منتقل شده ودر جریان کسترش ,مسلمانان غیر متعهد نیز – آن هم ناخواسته وغفلتا به آن آلوده شده اند ,زیرا :- ۱-مسلمان متعهد باید شرعا نظیف وبهداشتی باشد ولذا خودر ا از آلودگیها دور میدارد. ۲- او شرعا مکلف است که در شرایط عادی به یک همسر اکتفا کند وبه شهوترانی وزیاده خواهی نگرایدنتیجتا از آلودگیها ی خسارتبار هر گونه شهوت رانی وزیاده خواهی مصون میماند. ۳- او باید پس از رفع نیازمندیهای طبیعی حلا ل بطور واجب غسل کند که یک شستو شوی کامل بدن است ولذا هرگونه آلودگیها را از جسم حودپاک میکند که حفظ ورعایت بهداشت هم یکی ازنتایج فرعی آنست . ۴ باید برای انجام عباد ت حتما وضو بگیرد ولباس پاک بپوشد ودر مکان پاک به عبادت بپردازد وگر نه عبادتش پذیرفته نمیشودووضوهم که شامل شستن وپاک داشتن اعضای بیرونی لخت ودر معرض غوامل خارجی بدن است میباشد و بخصوص با ید برای حداقل پنج بار ادای نما ز در هر شیانه روز وضو داشته باشد که این تکلیف شرعی نیز متضمن رعایت مرتب بهداشت میباشد. ۵-برای انجام بسیاری دیگر از عبادات وطاعات واجب و مستحب نیز باید غسلها ووضوهای واجب ومستحبی بسیار دیگری انجام دهد که فواید جنبی آنها مستغنی از تعریف میباشد . وهمینگونه اند سایر تگالیف عبادی واجب و مستحب اسلامی که دارای جنبه های بسیار قوی ومترقی برای رعایت مقتضیات ضروری زندگی افراد واجتماعات انسانی نیز میباشند . به تجریه هم ثابت شده است که تا کنون هیچگونه عارضه غیرطبیعی آسیب رسان (بگونه سر منشا) از ظرف مسلمانان به مجتمعات بشری دیگر وارد نگردیده است – ودر مقابل علاوه بر کشته شدگان بیگناه تمام بیماریهای مسری مقاربتی وحشتناک وخانمانسوز ناشی از جنگهای جهانی اول و دوم توسط غربیان بظاهر متمدن وعوامل به خدمت واسارت گرفته آنها به کشور های بیطرف ازجمله ایران تحمیل شد ه است که بیش از نیمی از مردم ایران را نابود کرد ه وباقیمانده را نیز به خاک سیاه نشانیده وهم اکنون نیز که خود چین بگردن گرفته است که منشائ ویروس کرونا چین است که با همه کشور های جهان متناسب با حجم تجارتی داد وستد و رفت و آمد دارد باز هم عوامل دشمنان شناخته شده بجای اخساس شرمندگی وسر افکندگی دربوق و کرنا کرده و میکنند وایران را حتی بیش از خود چین عامل گسترش بلای سیاه کرونا معرفی مینمایند

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه