SHAMAMEH.ORG

فرق روان یا روح باحیات یا جان

فرق جان یا حیات با روان یاروح (نقد نظر)

نویسنده: جعفر ناطم رعایا

این قبیل اظهار نظرها بر مبنای ناخدا باوری است که خلاصتا فعل و انفعالهای شیمیایی/ فیزیکی با عث حیات میشود وچیزی بنام روح وروان وجود ندارد وبامرگ همه چیز تمام میشود !درصورتی که روح وروان آن چیزی است که در هنگام خواب بدن را ترک میکند وبابیدار شدن به بدن برمیگردد وزندگی موقتا تعطیل شده را تکمیل وفعال میکند وبنا براین جان پایگاه عروج وهبوط روان است وهرگاه مرگ فرارسد روانی که جسم را باجان ترک کرده است دیگر به بدن بر نمیگردد ومرگ محقق میشود . وبرمبنای همین نظام است که جانی که در بدن به علت بعضی عوامل مانند فیزیکی/ شیمیایی ضربان قلب وجریان خون ولنف وتغذیه وووو زنده است نمی توا نند به تنهایی هدایت وکارایی بدن را درغیاب روا ن تامین نمایند . این موضوع بسیار مهم را نمی توان در این تنگنا تعریف کرد . کسانیکه علاقمند هستند میتوانند به نوشته ها ی بنده مراجعه فرمایند

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه