SHAMAMEH.ORG

در بیان معنی جبل در سوره نور

در معی کلمه جبل درسوره نور

نویسده نقد جعفر ناظم رعایا-13/12/89

متاسفانه مفسران و مترجمان در تفسیر و ترجمه هایی که مینویسند اهتمام کافی بکار نمیبرند و از همان رویه های متداول چیزهایی را بر میگزینند و جملات و کلما تی را پس وپیش و کم و زیاد میکنند و احادیت و روایاتی بسیار را برانها می افزایند و به نام تفسیر عرضه مینمایند و آن چنان که در بحث مورد نظر می بینیم قانع کننده واقع نمی شوند چون طبق رویه متداول کوه را معنی اصلی جبل گرفته اند در صورتی که جبل به معی فطرت و نظام افرینش واجزای آتست واگر جریان ایجاد ابر وانواع وگذر وعبور آنها از مناطق وشرایط جوی زمین را که با تبدیل رطوبت ابر ها به برف وبا ران و تگرگ یاسب نم ویا بخار میگردد یقین حاصل میشود که جبل به معنی نظام فطرت است و اگر بلندی های زمین را کوه نامیده اند نظر به یکی دیگر ار خصوصیا ت فطری رمین و حرکتهای پوسته آن که باعث چین خوردگی ایجاد کوه ها می گردد....

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه