SHAMAMEH.ORG

پاسخ به نظر 250 دانشمند درلزوم تغییر در قرآن و بیبل

پاسخ به مدعیان لزوم اصلاح در قرآن وکتابهای مقدس

نویسنده :جعفر ناظم رعایا

که ممکن است به طفیل آنها به شهرتکی ونان ونوایی بشتر برسد. بهتر نبود که اگر لوبز هنوز نا ونفسی دارد خبر نگاری را بفرستد تا با سر دم داران 250 نفرن مصاحه کند وبپرسند: اگر شما برای اصلاح قرآن طرحی دارید رو کنید تا به نظر خواهی بگذاریم که فقط میتوانستند بگویند: پیشنهاد میکردیم ستاره داوود روی جلد آنها چاپ شود-- چون نمیدانند محتوای قرآن چگونه مطالبی میباشد - کتاب مقدس (بیبل )را هم مطرح کرده اندد تا بگویند نطرشان عادلانه است -چون از آن هم چیزی نمدانند که آنرا با قرآن همتراز پنداشته اند.آنها نمیدانند که اگر قرآن آن دو کتاب را سخاوتمندابه زیر پر وبال نگرفته بودو حفظ حرمت آنهارا به پیروان خود سفارشش نکرده بود بکو اگر تمام اکنون حتی نامی هم از یهودیت و مسیحیت باقی نمانده بود تا یگ هویتی باشد برای ماده پرستانی که کلیساها وضمایم آنهار ا میفروشند تا جرایم دادگاهی ننگین "آبائ "را بپردازند!. اینها نمیدانند که در چهارده قرن گذشته ملیونها مدعی ومخالف از معارضان و مدعیان ادیان وغیر ادیان به مخالفت با قرآن برخاستند اما سر افکنده و دماغ سوخته از میدان گریختند تا چه رسد به 250 نفری اکنون جویای نام آمده اند - بگو اگر تمام جنیان وآدمیان گرد آیند تا همایندی (حتی یک آیه ) همانند قرآ ن فراهم آورند نتوانند هرچند بعضی پشتیبان بعضی دیگر باشند - وآیات تحدی بسیاری دیگر.....

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه