SHAMAMEH.ORG

نوروز 1393 بر همگان مبارک
نوروز سال93 بر همگانم بارک ای هیات پایگاه ناظم..... .....پاینده و پایدار باشید سال نوتان همیشه نوروز........باعزت و افتخار باشید همواره چو موسم بهاران........سر سبز و شکوفه وار باشید مانند نسیم بامدادان...............گردشگر لاله زار باشید سرخوش زگل امید واری........در غلغله چون هزار باشید با همسر واهل وخانواده ....... پیوسته تر از انار باشید ! آنهم چه انار؟انار میخوش.......وز آن همه میگسار باشید در دسترسی به آرزوها ........نام آور روزگار باشید از هر چه بد است وناخوشایند ..آزاده و بر کنار باشید نوروز همه شما مبارک........در آتیه کامکار باشید
تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه