SHAMAMEH.ORG

هویت ایل بختیاری

 

    در تعریف ایل بختیاری و نیردیگر ایلها وهر کونه موارد دیگر، دانشمندان ومحققان ما نبا ید – بخصوص در این زمان که در کشور ما – یک نهضت علمی در جریان پایه گذازی است به یافته ها وداده ها ی شرق شناسان بسنده نمایند زیرا:-
1-یافته های آنان مربوط به زمان گذشته است در حا لی که هر گونه دانشی با ید با زمان پیش برود.
2- هدف بسیاری از آنان یافتن و انتقال میراثهای باستا نی شزق به غرب و انباشتن خزانه ی موزهای غر ب بوده است.
3- اظهار نظرهای آنان پاک و خالی از اغراض شخصی وتحریف وتحقیر ناروا نبوده و نیست.
4- بقول معروف همه چیرهارا همگا ن دانند و همکان را نیز تاکنون مادران نزاده اند.
5- اینکه آن یکی کفته جمجمه ها ی بختیاریها مشابه مغولان است و دیگری گفته انان همراه
اسکندر مقدونی به ابزان آمده اند جز حدس و گمانی بیش نیست ، جون میدانیم درافراد هر رده ای از موجود ات تفاوت اندامی و اسکلتی بسیار وجود دارد و استخوان جمجمه ها متناسب با رشد مغز تغتییر می پذیرد ونیز رومیانی که پس از فتح اسکندر یه ایران آمدند در
شهر ها و روستاهای یزرگ ماندند تا شیوه زندگی و فر هنگ ایرانیا ن را بیاموزند زیرا درآن
تاریخ فر هنگ ایران پیشرفته تر از روم بود.
6- یکی ازنمونه ستمگریهای شرق شنا سان اینست که با وجودیکه اساس دانش و حکمت در
شرق بنا نهاده شده و روم ویونا ن انها را از شرق اموختند ولی غربیان شرق شناس حقوق مدنی شرق را عمدا پایمال کردند چون روم ویونان را از غرب میدانستند!
6 – هم اکنون از اخباز آگاه میشویم که در غار های کوهستا نهای ما نقوش و خطوطی کشف شده است که مزبوط به پانزده هزار سال پیش، یعنی دوازده هزار و پانصد سال قبل از اسکندرمیباشند!
موضوع مهمی که شرق شناسا به ان توجه نکردهاند این است که:-
أ‌- سر زمین ایرا ن قبلا زیر در یا بوده و مسلم است که در جریان جابجا شدن دریاها ابتداکوهستانها که بر آمد گیهای ناشی از چین حوردگیهای پوسته زمین هستند از زیر آب بیرون می آیند وپس از آن بتدریج دشتها پدیدار میشوند . بنا بر این موجودات هوازی اول در منا طق کوهستا نی بوجود می آیند و از انجا بتدریج به سمت دشتها
پیشروی میکنند و پراکنده می شوند.
2- بشر ابتدا شکارجی بوده وبرای زیستن و تهیه غذا ناگزیر همراه حیوانات علف خوار
که در حستجوی چراکا ه ییلاق؟قشلاق= نسار/ بر آفتاب، یا بگو: نسار خورستان(که بنظر
نگارنده نام خوزستان برگرفته شده از خورستان که به معنی بر یا ورافتاب در مقابل کلمه
نسار است) میرفته اند بشر هم میرفته و کم کم به فکر اهلی کردن حیوانات می افتد تا هم نسل حیواناترا از آسیب درندگان برهاند و هم زندگی خویش را آسانتر نماید و بدینترتیب گله
داری و دامپروری به صورت زندگی عشایری که بعدا کشاورزی را هم با آن توام مینماید
شکل میگیرد و سر ریز جمعیت عشایر وارد دشتهایی که برای کشاورزی مناسبتر است میشود و دهات و شهر هارا بنیاد می نهد . بنا بر این این عشایر هستند که شهر نشینی را بوجود آورده اند . هم اکنون هم ما شاهدیم که پیوسته سر ریز جمعیت عشایر وارد دهات .
و شهرها میشود و جمعیت انهارا افزایش میدهد.
نکته قابل
یاد آوری دیگر این است کهپیش از انکه در این قرن مسجد سلیمان به صورت شهر در آید اصفهان
شهر مرکزی بختیاریها بو د وشهر کر د فعلی هم بانام دهکرد از دهات آن بشمار می آمد.
تشکل سایر ایلها و دهات و شهرها نیز بهمین نحو صورت کرفته است

 

 

 

 

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه