SHAMAMEH.ORG

تاکید قرآن کریم بر رفعت بقاع متبرک

تاکید قرآن کریم بر رفعت و حرمت بقاع متبرک

خداونددر آیات 36 تا 38سوره نور حرمت بقاع مترکه را بدینگونه بیان و ماذون و تاکید فرموده است: در شان خانه هایی خداوند اجازه و آگاهی داده است تا رفعت یابند وذکر نام او در آنها برقرار باشد واورا(خدارا)روزان وشبان تسبیح گویند -مردانی هستند که هیچ گونه تجارت و داو ستدی آنانرا در برابر یاد خداوند وبر پای داشتن نماز وادای زکات سرگرم نمی نماید چونکه آنان از روزی میهراسند که دلها و دیدگان منقلب میگردد.(این موهبت حرمت ورفعت دادن به بیوت آنانرا )از این جهت خداوند عطا فرموده است تا پاداش حسن عمل آنان بهتر ادا گردد وباز هم از قضل خود پا داش آنانر افزون خواهد کرد وخداوند هرکرا بخواهد بیحساب روزی میرساند.
اگر مابا تدبر به آیه نور بپردازیم باور میکنیم که زمینه چینی برای همین سه آیه است واکر در مفاد آیات 39 و40 دقیق شویم به این نتیجه میرسیم که این پاداش عمل عظیم بعد از رحلت در حق اولیاءخدا برقرار میشود ورفعت بیوت آنان محقق میگردد.
بنابر این اگر کسانی -بخصوص وهابیها- آنچه را بیان داشته ایم باور ندارن بگویند که ایات مذکور چه معنای دیگری دارند؟

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه