SHAMAMEH.ORG

برگرداندن تورم به حد سال 1390

رییس جمهور آینده به خوبی میتواند تورم را به حد اواخر سال 1٬390 برگرداند                         نویسنده  :- جعفر ناظم رعایا

             نگارنده به عنوان یک ایرانی رای دهنده و حق دار از رئیس جمهور آینده میخواهد که نرخ تورم مهار گسیخته کنونی را کاملاً به میزان اواخر سال 1٬390 برگرداند زیرا یقین دارم که با توجه به دلایل زیر انجام این کار بسیار آسان میباشد . یک -- مرد م متدین ایران پس از پیروزی در بزرگترین انقلاب تاریخی خود صمیمانه ترین دلبستگی ممکن را نسبت به حکومت اسلامی که ایجاد نمودند در وجود خود پر و انید ندو در برابر تمام مشکل آفرینی ها و کارشکنی ها و جنگ افروزی های بیسابقه تاریخی بد خواهان به سختی مقاومت نمودند .جنگ را و خرابی های آن را با نثار جان و مال بر بارانه و پیروزمندانه زسثر گذرانیدند و و به امید بنیانگذاری یک نظام نمونه مدنی الهی در مقیاس جهانی کمر همت بستند و قوانین موضوعه مجلس و مصوبات دولت را صادقانه گردن نهادند وهرگونه فشارهای اقتصادی و مالی عرضه شده از سوی دولتها را که با عنوان تورم تحمیل میشد پذیرا شدند زیراانتظار داشتند که روزی یک فصاد اقتصادی پیدا شود ونیشتری بر این عقده چرکین بزند و خلقی را از رنج روزافزون آن برهاند غافل از اینکه دولتمردان نه تنها چنین اندیشهای در سر نداشتند بلکه تورم را یک گنج باد آورده و قابل برداشت آزادانه و نقل و انتقال به همدیگر مپپنداشتند وبر مبنای آن برنامهریزی وخرج تراشی میکردند ومیکنند وبر مقدار تورم بصورت تصاعدی می افزایند. در میان دولتهایی که تاکنون بر کشور حکم رانده اند آقای احمدی نژاد گوی سبقت را از همگان ربوده است که توانسته است نرخ ارز را به سه برابر و تورم را ص ددر صد افزایش دهند و درآمد آن را به منظور رسیدن به اهداف شخصی خود بکار گیرد ( هرچند این عملیات برای توسعه کشوربوده است اما باتوان و نظام مالی کشور ناهماهنگ بوده وجنبه شخصی و خصوصی آن بر اهداف توسیعی کشور چربیده وموجب افزایش غیر طبیعی تورم وآسیب شدیداقتصاد کشور ودحاللت حود کامگی در نظام اسلامی شورایی شده است: این دولت برای رسیدن به اهداف حود به شرح زیر عمل کرده است : اول --خود را از هماهنگی با برنامه مصوب چشمانداز 20 ساله کنار کشیده تا بتواند مستقلاً تعهدات خویش را بر عهده بگیرد و پروژههایی راقبل ازاین که عمر دولت دهم به سر آید به اجرا درآورد و به اتمام برساند:-.- دوم-- سا زمان طراحی و برنامهریزی ی کشور را که معمولاً با مهندسی و حساب شده هماهنگی ومآل اند یشانه پروژهها را طراحی و ارزیابی و اعتببار یابی میکرد غیرفعال نموده و اختیارات استانداران را محدود کرده ووظا یف آنهارا را نیز به عهده گرفت تا پی در پی به استانها برود و خود شتابان تصمیمگیری کند و وعده اجرا بدهد و دنبال و عملی نماید و بدین ترتیب برای خود کسب شهرت کند و وجیه الملت بشود *سوم-- وانمود کند که سفرهای استانی مذکور موجب تسریع در توسعه کشور و کارآفرینی و اشتغالزایی میشود. چهارم- -چون اجرای تعهدات شتابزده مذکور اعتبارات هنگفتی را میطلبید که با تواناییها و برنامهریزیها و اعتبار گیریهای مصوب قانونی هماهنگی نداشت زمینه را مساعد مینمود تا دست دولت برای گرفتن قرضه از بانک مرکزی باز شود و با یک مرکزی را در محظور قرار بدهد که اقدام به فروش ارز با قیمت چند برابر کند و با کاستن از ارزش پول ملی و زیان مردم اسکناسهای کم ارزش چاپ کند و به عنوان وامی که هرگز واپس نمیآید در اختیار دولت قرار دهد. انجام این عملیاترا دولت به نام مصلحت ملک وتسریع در توسعه کشور آغاز و دنبال کرد تا مجلسیانهم نتوانند با دولت به مخالفت برخیزند زیرا مانع تراشیندن در انجام عملیات انقلابی دولت به حساب میآمد وچون دولت میخواست اکثر پروژهها در سال آخر عمر دولت آقای احمدی نژاد تکمیل و افتتاح شود تا از افتخارات آنها بهمنظور بهره گگیریهای های لازم در انتخابات مربوط به دولت یازدهم استفاده کند و به هر نحئ ممکن در قدرت باقی بماند به گران کردن جهشی و غیرطبیعی ارز و قرض گرفتن هنگفت از بانک مرکزی و برداشت از بانکهای دیگر روی آورد و بنابراین بهای ارز و نرخ تورم را به ضررو تضعیف پول ملی چند برابر افزایش داد . شگفتانگیز تر اینکه درحالیکه اعتبار پول ملی را شدیداً کاهش داد و اقتصاد را به ورشکستگی نزدیک کرد علاوه بر کشورهایی که نسبتاً حقوقی بر گردن ما دارنده به کشورهای دورافتاده و نا سودمند و حتی مخالف نظام ما نیز عملاً یاقولاً ,نقد و یا وعده- کمکهای بلاعوض یا وامهای چند میلیارد دلاری عرضه کرد و بعضا اجرایی نمود درحالیکه روزبهروز فشار تورم تحمل مردم را میکاهد و اقتصاد ملی را به ورشکستگی نزدیکتر میسازد. با توجه به موارد مذکور بنده به عنوان یک ایرانی که نسبت به تمام امور و ما یملک این مملکت یک 70٬000٬000 ملبونیم حق دارم از نامزدهای مقام ریاست جمهوری قاطعانه میخواهم که به محض انتخاب شدن در اولین اقدام بهای ارز ونرخ تورم را حداقل به میزان اواخر سال 1٬390 برگردانید و تصمیم قاطع بگیرید که آن را در همان میزان نگاه دارید چونانجام چنین عملی به دلایل زیر آسان میباشد:-- 1-شاهدهستید که دولت دهم مخصوصاً در این ماههای پایانی عمر تمام اهتمام خود را مصروف میدارد تا تعهدات خود و پروژههای طبیعی را در سررسید تکمیل نموده و افتتاح کند و لذا برای دولت یازدهم مشکلات تعهدات و پروژه و برنامههای چندانی که بطور غیرعادی هزینه بر باشند باقی نمیماند و لذا نیازی به قرضه ملی و چاپ اسکناس و تضعیف بیشتر پول ملی نخواهد داشت ا 2-با پایان یافتن دولت دهم و مشخص بودن وضع اقتصادی کشور و مشکلات تحریمی و نارضایتی همگانی وعدههای کمک مالی و غیر ضروری به کشورهای دیگر برای منتظران دریافت آنها و لغو تعهدات -اخلاقی و منطقی میگردد 3-- برنامههای مسافرتی احمدی نژاد گونه متوقف میگردد واختیارات استانداران اعاده میشود سازمان طراحی و برنامهریزی فعال و قانون گرامیگردد و درآمدها و هزینهها و تنظیم طرح و تأمین اعتبارات بر اساس یک نظام شورایی در تابعیت قانون بازمیگردد 4- تشویق تولید و افزایش جمعیت به زمانی موکول میگردد که مشکلات عظیم اقتصادی جاری مرتفع شده باشد و برنامهریزی و پیشبینی اعتبار برای تأمین رفاه معیشتی و تحصیلی و اشتغال تازه متو لدین فعلاً متوقف میگردد بخصوص که مجوز کنترل جمعیت را خداوند نیز قبلاً در آیه شماره 18 سوره نهم بیان فرمود است :- ولیخش الذین لو ترکوا کن خلفهم ذریه ضعافا خاقوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا :- مردم باید از این بهراسند که از خود نسل و فرزندانی ضعیف که برآینده آنان بیمناک هستند باقی نگذارند باید از خدا بترسند و راست و استوار سخن گویند.. 5-دولت یازدهم باید دخل و خرج ملی را باتوجه به ضرورت پسانداز احتیاطی و عدالت اجتماعی دقیقاً و متوازن تنظیم و برنامهریزی و تصویب قانونی و اجرایی کند . 6- بلند نظرانه تفویض اختیار کند و برنامهریزی نماید و تمام اوقات واهتمام خود را صرف نظارت و تسلط دقیق بر امور بالا سری و تحقیق و تتبع و سیاست گذاری مناسب برای ایجاد یک نظام الهی الگو شونده در مقیاس جهانی بنماید 7- بدیهیست که در حالی که در درجه اول اهمیت اهتمام عمومی صرف برگرداندن مشکلات خطرناک فعلی به شرایط عادی میشود کارشناسان و متخصصان در طراحی و تدوین نقشهها و برنامههای درآمد و اشتغال زا و نیز طراحی و مهندسی توسیعی اهتمام می نمایندو همزمان با ایجاد گشایش و امکانات و فراهم شدن نقدینگی و اعتبارات طبیعی امور توسعه ملی را مجدداً آغاز مینمایند و ادامه میدهند امید است نکات مذکورمورد توجه /.کحاص قرار گیرد وبه رنجهای روز افزون مردم پایان داده شود--- جعفر ناظم رعایا

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه