SHAMAMEH.ORG

تعدد ازواخ از منظر قرآن کریم

نظام زوجیت از منظر فرآن کریم.

نویسنده :- جعفر ناظم رعایا

متاسفانه درتثبیت شدن حواز تعدد زوجات"آزاد" به چهار نفر وبردگان "متعدد" بیشتر به احادیث و روایات بسنده وبه آیات قرآن کریم (مانند موارد بسیار دیگر)کم اعتنایی شده وخسارات فرهنگی /مدنی/ دینی فراوان را سبب شده است .در خصوص موضوع مورد بحت که اساسنامه دین اسلام است وحق اینست که سر فصل تمام امور بر مبنای آیات قرار میگرفت واگر به استنباط واستدلال کافی نمرسید از احادیث معتبر هم ارهنمود گرفته میشد که کمتر چنین شده است. آیات مربوط به جواز تعدد زوجات تاچهار نفر که اساسا در اول سوره نسا است مندرج است بخوبی روشن مینماید که برای شرایط غیر قابل اجتبابی وضع وتشریع شده اند که حتی اگر متمکنان به میل زیر بار نروند باید به عنوان حکم جکومکی انهاارا مکلف کرد که در حد توان تعدد را بپذیرند - وآن در دوران جهادها و جنگهای فرا گیر است که عده زیادی از مردان کشته میشوند وزنان ودخترانشان واموالشان را یا متمکنان خود بر عهده میگیرند و یا به امر حکومتی مکلف میشوند چون سزاوار نیست بعضیها که برای صیانت دنیای دین وملت کشته میشوند خانواده واموالشال گرفتار مصیبت و پریشانی بشوند در حالیکه دیگران براحتی زندگی را میگذرانند- اما در شرایط عادی تشکیل خانواده بحالت فطری یکنفر در برابر یکنفر-زوجیت - برمیگردد واصل عدالت حکمفرما میشود وعدالت هم آن نیست که بعضییها تصور کرده اند که منحصر شود به خانواده متمکن دارای زنان متعدد .عدالت اسلامی در ظرف اجتماع محقق میشود انچنانکه (اگر خو دانسانها نظام فطرت را بهم نزنند )تو لید طبیعی یک دختر در برابر یک پسر است واگر در چنین شرطی یکنفر با اتکا به توانهای خود بخواهد بیشتر از یک زن بکیرد به ناتوانتر ارخود ستم کرده ونظام فطری الهی رانیز مخدوش کرده است. این بحث دامنه گسترده ای دارد که در اینجا به همین محتصر بسنده میگردد

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه