SHAMAMEH.ORG

ماکه نباید حسود یا بخیل باشیم

ماکه نباید حسود یا بخیل باشیم

 ماکه نباید توقع زیادی از دولت داشته باشیم . مگر نمیدانید کار رسیدگی به منابع در آمد زای کشور درد سر دارد و بعضی خانواده ها هم خوششان نمیآید.دولتها هر وقت احتیاج به پول داشتند راحت وپاکیزه از بانک مرکزی میخواهند تا نقدینه های خزانه را بانرخی جدید تسعیر کنند ودر ازاء مازاد حاصله اسکناس برای دولتها چاپ کنند . تورم را برای همین قبیل موارد موروثی کرده اند . خوب دولتها دوست دارند ملیاردر هاآزادانه ترلیونر شوند ما که نباید حسود یا بخیل باشیم .صلاح مملکت خویش دولتان دانند.؟

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه