SHAMAMEH.ORG

بازار ثانویه ارز واثرات آن

بازار ثانویه ارز واثرات آن  --- نویسنده :جعفر ناظم رعایا

تحلیل خوبیست الا اینکه این ما هستیم که با نیروی منفی ودافع خود مغز ها و سرمایه های ملی را که می پرورانیم بسوی میدان جاذبه انها جریان میدهیم وانها هم با جریانهای دریافتی عهد اخوت نمی بندند بلکه متعهد به سرسپردگی در برابر امتیاز تابعیت میکنند وبر علیه ما بکار میگیرند تا اخفی من اللیل المظلم راه را در کنار پرتگاه هولناکی بر مردم تاریک وتاریکتر کنند . بازار ثانویه ارز نیز یکی دیگر از تله های بحران زاییست که بتدریج محل تاخت وتاز دلا لان وواسطه ها خواهد شد وقبح مردم آزاری را بابالا بردن نرخ ارز از میان بر میدارد تا دولتمردان اقتصای نیز با خاطری اسوده تر مرتبا قیمت ارز رسمی را بالا تر ببرنند تا مجبور نباشند برای تامین بودجه دولت به فکر استفاده از منابع ملی بیفتند واشتغال ایجاد شود تا همیشه یک گروه عظیم ناراضی باشد تا تنور بحرانهایی را که ایجاد میشود داغ وداغتر کنند!

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه