SHAMAMEH.ORG

سرنوشت نخبگان مدال آور از المپیک

درموردسرنوشت نخبگان مدال آورمان از مسابقات المپیک

. نقد از - جعفر ناظم رعایا

ای کاش یک سازمانی هم بود که تحقیق میکرد که تاکنون چند گروه از اینقبیل نخبگان ونوابغ برگزیده وآموزش داده شده وبه خارج اعزام شده وچند نفرشان مدال دریافت کرده وباکسب افتخار برای خود و میهن باز گشته واکنون کحا هستند وچه میکنند وچه کس وسازمانی ازوجود آنان ویا اختراعاتشان بهره میبرد وبهر ه میرساند ویاحمایت میکند . تا مشخص میشد چقدر در اینخصوص هزینه شده وچه نتیجه ای گرفته شده است تا معلوم شود که کار ما یافتن وگرد آوردن وپروراندن ورماندن غزالهایمان بسوی کمینگاه شکار چیان دشمن است؟

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه