SHAMAMEH.ORG

کتابها
ما خواندن اين كتاب را به وابستگان انديشه هاي زير، توصيه مي كنيم:
1ـ كساني كه آرزو دارند به نحوي در اصلاح اجتماع مؤثر و سهيم باشند.
2ـ كساني كه عميقاً به دين علاقمند، و مترصدند تا قدمي براي اشاعة آن بر دارند، يا قلمي براي دين بفرسايند.
3ـ كساني كه نا آگاهانه دين را به خدا و آخرت منحصر مي دانند ـ كه همان طرفداران جدائي دين از سياست هستند، ولي زير نام و پوشش نامرئي ـ
4ـ كساني كه مي خواهند در امر دين، با دانش آموختگان و فرهيختگان، به گفتگو بنشينند.
5ـ كساني كه از شايستگي دين، براي رهبري و پيشگامي تمدن شتاب زدة بشر، در عصر جديد و آينده، ترديد دارند.
6ـ كساني كه معتقد به پيروي از تفسير سنّتي قرآن كريم هستند، و نوآوري در امر تفسير را بدعت و مردود مي دانند.
7ـ كساني كه مي خواهند شيوة تفكّر و تدبّر، در معاني و مفاهيم آيات را بياموزند.
8ـ كساني كه مي خواهند انسان را، بر خلاف فطرت زميني بودن او، به فرشته تبديل كنند.
9ـ كساني كه نتوانسته اند بعضي از غوامض آيات را، با كمك منابع ديكر بگشايند.
10ـ كساني كه بعضي از اشارات قرآن را خُرافي مي پندارند، و به اين علّت از آن روي گردان شده اند.
11ـ كساني كه مي خواهند قرآن را، آئين نامة زندگي خويش قرار دهند.
12ـ كساني كه مي خواهند از اسرار «راه رسيدن به كمال» آگاه شوند.
13-كساني كه مي خواهند مفهوم جملة «وكلمة الله هي العليا» را در يابند.
ج. ن.


1 2
تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه